Doctor Follow
Doctor Follow

1.    TARAFLAR

İşbu sözleşme ; Balmumcu Mah. Morbasan Sok.Koza İş Merkezi Sit. B Blok No:12/12 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Doctor Follow Bilgi Hizmetleri ve Yazılım AŞ’ şirketi (şirket) ile, www.doctorfollow.com” web sitesi (web sitesi) ve/veya Doctor Follow Mobil Uygulaması”ndan, (mobil uygulama) iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması ile birlikte taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.

2.    TANIMLAR

Sözleşmede yer alan tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade etmektedir:

Mobil Uygulama: Doctor Follow isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama  yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan platformlarda kullanıcıların kendi aralarında paylaşım ve bilgi aktarımı yapabilmeleri, gerçek zamanlı olarak mesajlaşarak iletişim kurabilmelerinin sağlanıldığı tüm sanal gerçeklik mecralarını,

doctorfollow.com: www.doctorfollow.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Web site : www.doctorfollow.com ve bağlı sayfaları içeren web sitesini,

Kullanıcı: Mobil uygulama ve/veya web sitesinde sunulan hizmetlerden sözleşmede belirtili koşullar dahilinde yararlanarak,  diğer kullanıcılara paylaşım ve bilgi aktarımı yapabilen, gerçek zamanlı olarak mesajlaşarak iletişim kurabilen kullanıcıları (doktorları),

Şirket : Doctor Follow Mobil Uygulaması  ve servislerini  üreten, geliştiren, işleten  ve  mobil uygulama ile www.doctorfollow.com web sitesi üzerinden çeşitli hizmetleri kullanıcılara sağlayan tüzel kişiliği,

Hizmet: Doctor Follow Mobil  Uygulaması” ve/veya www.doctorfollow.com” kullanıcılarına faydalanmaları üzere şirket tarafından sunulan ücretsiz ve ücretli hizmetler/ faydaların tümünü,

Sisteme Erişim Araçları : Kullanıcıların hesabını yönetim sayfası, uygulama ve/veya web sitesine erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi kullanıcıların bilgisi dahilinde olan bilgileri,

İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını,

Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası :  Kullanıcının sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını,

Mesaj: Şirketin, mobil uygulama  ve/veya web sitesi ve/veya sms ile kullanıcılarına, kullanıcıların izni dahilinde göndereceği mesajları,

Kişisel Veri: Kullanıcının kendi rızasıyla dijital ortamda şirkete verdiği Ad, soyad, e-posta adresi, açık adres, işyeri adresi, sabit/mobil hat’  bilgileri ile, şirket tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kullanıcılardan sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanan ve kullanıcıyı tanımlamaya yarayan her türlü kişisel bilgiyi;

Kişisel Verilerin İşlenmesi:  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,  muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade  etmektedir.

3.    SÖZLEŞME KONUSU:

İş bu sözleşme; mobil uygulama ve/veya web sitesinde mevcut olan ve ileride Şirket tarafından sunulacak hizmetlerden Kullanıcıların yararlanma şartları, tarafların hak ve yükümlülükleri, gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili hususları düzenlemektedir.

4.    KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.    Kullanıcı kayıt işlemi; kullanıcının web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden sisteme giriş kaydı için gerekli kişisel bilgilerini vererek doğrulaması ve iş bu Kullanıcı Sözleşmesini digital ortamda onaylaması ile tamamlanır.

4.2.    Kullanıcı kaydı yapılmış Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi ile birlikte web sitesi ve/veya mobil uygulamaya giriş yapabilir.

4.3.    Kullanıcı, mobil uygulama ve/veya web sitesine kullanıcı olarak kayıt olurken verdiği kişisel bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Şirket, kullanıcının kendisi ile paylaşmış olduğu bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Kullanıcının gerçeğe aykırı beyanlarından üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

4.4.    Kullanıcı, mobil uygulama ve/veya web sitesine erişmek için kullandığı sisteme erişim araçlarını gizli tutmakla yükümlü olup, bu bilgileri üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Kullanıcı, sisteme erişim araçlarının(kullanıcı adı, şifre, kod vs) üçüncü kişi tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, iş bu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.    Kullanıcı, mobil uygulama ve/veya web sitesine yüklemiş olduğu görsel veya yazılı her türlü içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, bu içeriklerden ötürü üçüncü şahıslar tarafından şirkete iletilebilecek her türlü iddia ve talepten şirketi beri kıldığını, kendisi tarafından yapılan tüm paylaşımlarda ve mobil uygulama ve/veya web sitesine yüklenen içeriklerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.    Kullanıcı web sitesi ve/veya mobil uygulamada kendisi tarafından yapılan paylaşımların ve yüklenen içeriklerin bilgilendirme ve paylaşım amacına yönelik olduğunu, reklam veya talep yaratıcı faaliyet amacı taşımadığı gibi, tanı ve tedaviye yönlendirme amacını da taşımadığını kabul ve beyan eder.

4.7.    Kullanıcı, profilinden yapılan tüm işlemlerin ve paylaşımların kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, Şirket’e vermiş olduğu iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve kendisi tarafından kullanılan aktif iletişim kanalları olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın Şirket’e verdiği iletişim kanallarının kendisine ait olmaması ve/veya bu iletişim kanallarının aktif olarak kullanılmaması sebebiyle doğacak zararlardan Kullanıcı sorumludur.

4.8.    Kullanıcı, başka bir kullanıcı tarafından mobil uygulama ve/veya web sitesine yüklenen içeriği   kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, yayınlayamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Hukuka aykırı bu fiilleri işleyen Kullanıcı,  haksız  eyleminden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.    Mobil uygulama ve/veya web sitesinde, Şirket tarafından (sınırlı olmamak kaydıyla reklam/refarans/ satış amaçlı) link verilebilir veya üçüncü parti reklamları gösterilebilir. Link verilen veya üçüncü parti reklamı gösterilen internet sitelerinde/uygulamalarda, şirketin üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanan içerikleri, sunulan hizmet /ürünlerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunu kontrol etme sorumluluğu olmadığı gibi, sunulan bu hizmet/ürünler yönünden ifa yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bu halde, şirket Aracı Hizmet Sağlayıcı’ sıfatına haiz olmakla, Kullanıcılar ile hizmet sağlayıcılar arasında hukuki veya cezai yükümlülük doğurabilecek ihtilafta, bu ihtilafın tarafı değildir. Kullanıcı ve hizmet sağlayıcılar arasındaki tüm iletişim ve ilişki sadece Kullanıcı ve hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcının sunmuş olduğu hizmet/ürün ve içeriklerden dolayı kullanıcıların uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlardan doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk; hizmet/ürün ve içeriği sağlayan kişi veya şirkete ait olup,  Kullanıcı, bu hizmet/ürün ve içeriklerden dolayı uğradığı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Şirket’e rücu hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Şirket tarafından link verilen veya mobil uygulama/web sitesinde gösterilen üçüncü parti reklamların yapıldığı internet sitelerinde/uygulamalarında, Kullanıcı’nın internet sitesi veya uygulamanın hizmet sağlayıcısı ile paylaşmış olduğu kişisel/özel nitelikli verilerin işlenmesi ve korunması ilgili hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcının bu verilere yönelik hukuka aykırı fiillerinde,  Şirketin ve Şirket yöneticilerinin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.11. Mobil uygulama ve web sitesinin (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Doctor Follow markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Şirket’e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde korunan Şirket’e ait tüm unsurlar, Kullanıcılar tarafından şirketten yazılı izin/onay alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yayımlanamaz, satılamaz, paylaşılamaz, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz. Kullanıcının iş bu madde hükmüne aykırı hareket etmesi sonucu şirketin zarara uğraması halinde kullanıcı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.12. Kullanıcı, mobil uygulama ve/veya web sitesindeki hizmetten faydalanmak suretiyle diğer kullanıcılara göndereceği mesajların/elektronik iletilerin hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini, kullanıcılarla istenmeyen yoğunlukta bir iletişim kurmayacağını, bu madde hükmüne aykırı davranması halinde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Kullanıcının, mobil uygulama ve/veya web sitesine giriş için oluşturduğu şifreyi/kullanıcı adını unutması halinde, talep üzerine şirket tarafından Kullanıcının web sitesi ve/veya mobil uygulamada kayıtlı e-posta adresine yeni şifre/kullanıcı adı oluşturabilmesi için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin/kullanıcı adının belirlenmesi, üçüncü şahıslarla paylaşılmaması ve korunması Kullanıcının kendi sorumluluğunda olup, Şirket kullanıcı adı/şifrenin üçüncü şahıslarca kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

4.14. Kullanıcı, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın iş bu sözleşmeyi veya sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir başka şahsa devir ve temlik edemez.

4.15. Kullanıcı, Şirket’in kendisi ile iletişim kanalları ile iletişime geçebileceğini, Kullanıcıya özel tekliflerde bulunabilmesi, hizmet sunumu, her türlü ürün-hizmet tanıtımları, reklam, iletişim, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, istatistiki çalışmalar, kullanıcı bilgilendirmeleri ile kullanıcı memnuniyeti uygulamaları yapılması, çeşitli anket çalışmaları, kullanıcı kaydı ve sözleşme hükümleri ile ilgili her türlü gibi bilgilendirmeyi kendisine yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Kullanıcı, web sitesi ve mobil uygulamayı kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Şirket’in web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmetlerine dair yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı, bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanımı sebebiyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.   

4.17. Web sitesi ve/veya mobil uygulama ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Kullanıcıların sorumluluğundadır. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolması, silinmesi veya hasar görmesinden şirket sorumlu değildir.

4.18. Kullanıcı, diğer kullanıcıların web sitesi veya mobil uygulamayı kullanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez ve hileli girişimlerde bulunamaz. Kullanıcı bu madde hükümlerine aykırı fiillerinde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Kullanıcı, mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden kullanıcı iptali ve hesap silme işlemini yapabilir. Bu halde şirket tarafından kullanıcının web sitesi ve/veya mobil uygulamaya giriş yetkisi iptal edilecektir. Kullanıcı kaydının iptali ve hesap silme işlemi, taraflar arasındaki alacak ilişkisini etkilemez.

5.    ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.                  Şirket, web sitesi ve/veya mobil uygulamada sunduğu hizmet, servis, içerikleri  ve kullanıcılar ile arasındaki sözleşmeyi, kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilme hakkını saklı tutar. Belirtili konularda şirket tarafından yapılan  değişiklikler;  web sitesi ve/veya mobil uygulamada ilan edildiği tarihte taraflar arasında yürürlüğe girmiş olacaktır.

5.2.                  Şirket, kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın, mobil uygulama ve/veya web sitesindeki hizmet ve içerikleri bazı ek koşullara bağlama,  geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma ve mobil uygulama ve/veya web sitesine kullanıcılar tarafından yüklenen kullanıcıya ait tüm bilgi,  paylaşım ve içerikleri kullanıcılar da dahil olmak üzere diğer kullanıcıların erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Bu halde; kullanıcı, şirketten  hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

5.3.                  Mobil uygulama ve/veya web sitesinde sunulu hizmetler kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Kullanıcının mobil uygulama ve/veya web sitesinde sunulu hizmeti  kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde, kullanıcının kullanıcı kaydını askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir.

5.4.                  Şirket, kullanıcı tarafından mobil uygulama ve/veya web sitesine yüklenen veya  değiştirilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, hukuka uygun olduğunu veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini  incelemekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış, hatalı, hukuka uygun olmaması veya  üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan sorumlu değildir. Bu halde sorumluluk ilgili paylaşımı yapan veya içeriği yükleyen Kullanıcıya aittir.

5.5.                  Şirket tarafından, web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinde,  başka internet sitelerine  (sınırlı olmamak kaydıyla reklam/satış/referans amaçlı) link verilmesi veya üçüncü parti reklamlarının gösterilmesi, şirketin bu internet sitelerinde yer alan içerik/hizmet ve ürünlere yönelik herhangi bir garanti veya teminat beyanını içermediği gibi, Şirket’in bu hizmet/ürün ve içerikler yönünden ifa yükümlülüğü de bulunmamaktadır. İlgili linkler vasıtasıyla kullanıcılar tarafından erişilen portallar, internet siteleri ve internet sitelerinde sunulu hizmet, ürün ve içerikler, kullanıcıya bu hizmet/ürün ve içerikleri sunan ilgili hizmet sağlayıcının  hukuki ve cezai  sorumluluğu altındadır.

5.6.                  Şirket, web sitesi ve/veya mobil uygulama içerisinde, kullanıcıların değişik statü, avantaj, ayrıcalık ve kullanım kolaylıklarına sahip olacağı ‘Premium’ özellikler sunabilir. Bu Premium  özellikler, kullanıcının mobil uygulama ve/veya web sitesini kullanma sıklığına bağlı olabileceği gibi, bir bedel karşılığında da olabilir. Kullanıcı, şirketin yapacağı bu değişikliklerden ötürü hiçbir hak iddia etmeyeceğini, yeni şart ve koşulun  kendisine de uygulanacağını kabul ve beyan eder.

5.7.                  Mobil uygulama ve/veya web sitesinde, kullanıcı tarafından yüklenen yazılı ve görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları kullanıcıya aittir. Kullanıcı, şirkete söz konusu içeriklerle ilgili olarak çoğaltma, yayma, dijital iletişim ve kamuya sunma haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.

5.8.                  Şirket, iş bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

5.9.                  Şirket, mobil uygulama ve/veya web sitesinde verdiği hizmetlerin sürekli ve aktif olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Şirketin,  mücbir sebeplerin varlığı halinde (doğal afet, isyan, grev, savaş, altyapı ve internet arızaları, iletişim sorunları, internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları), şirketin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın mobil uygulama ve/veya web sitesi sunucularına ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın şirketin makul kontrolü haricinde gelişen üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlarda ve  hukuken zorlayıcı sebep sayılan tüm durumlarda, sözleşme ile belirlenen edimlerini geç veya eksik ifa etme/ifa etmeme nedeniyle sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.10.               Şirket, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek ve her türlü aksaklığı giderebilmek amacıyla ve ayrıca gerekli gördüğü diğer durumlarda, mobil uygulama ve/veya web sitesine hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

5.11.               Şirket, mobil uygulama ve/veya web sitesinde sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi veya uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir, bu kayıtları anılan amaçlarla kullanabilir. Kullanıcıların  IP adresleri, şirket tarafından kullanıcıların tanımlanması ve demografik veri toplanabilmesi amacıyla da kullanılabilir.

5.12.               Şirket, mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gerekli durumlarda üye mesajlarını silme, kullanıcıyı servislerden menetme ve kullanıcılığına son verme hakkına sahip olup, bu haklarını kullanıcıya herhangi bir önel vermeden tek taraflı irade beyanı ile gerçekleştirebilir.

5.13.               Kullanıcı, üçüncü şahıslara ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli dikkat ve özeni göstermekle yükümlü olup, sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği mobil uygulama ve/veya web sitesine yükleyebilir. Kullanıcının, fikri ve sınai mülkiyet hakları üçüncü şahıslara ait olan metin, fotoğraf, resim, logo, video ve sair her türlü  içeriği ilgili eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklemesi ve üçüncü şahıslar tarafından Şirket’e bildirimde bulunulması halinde, Şirket ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren kullanıcıların kullanıcı kaydını önel vermeksizin tek taraflı irade beyanı ile iptal etmek hakkına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcı, ihlal teşkil eden haksız ve hukuka aykırı fiili sebebiyle hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Şirket’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.    GİZLİLİK

6.1.                  Şirket, kullanıcı kayıt formu veya web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla elde ettiği kullanıcıya ait tüm verilerin gizli bilgi olduğunu, bu verileri sır olarak saklayacağını, verilerin korunması için gerekli dikkat ve özeni  göstereceğini ve ilgili tüm tedbirleri alacağını taahhüt eder. Kullanıcı da, sözleşmede yer alan gizlilik  hükümlerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.                  Şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, kullanıcının IP adresinin, giriş bilgilerinin, konum bilgilerinin, tarayıcısının türünün ve versiyonunun, tarayıcının eklenti türlerinin ve versiyonlarının, işletim sisteminin ve platformunun, web sitesi ve/veya mobil uygulama   aracılığıyla eriştiği URL adres dizilerinin, ziyaretiyle ilgili bilgilerin, incelediği ya da aradığı ürünlerin, indirme hatalarının, belirli sayfaları ziyaretlerinin ve sayfa etkileşiminin sürelerinin bilgilerini toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır.

6.3.                  Şirket, mobil uygulama ve/veya web sitesinde  sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi , muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, şirket tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

6.4.                  Mobil uygulama ve/veya web sitesi kapsamında kullanıcılardan elde edilen bilgiler; Şirket tarafından kullanıcıya yapılacak tüm bildirimler, çeşitli istatistiki değerlendirmeler, kullanıcıya özel teklif ve bilgilendirmeler, promosyonlar ve veri tabanı oluşturma çalışmaları dahilinde kullanılabilir. Şirket, kullanıcı tarafından web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanıcı kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kullanıcı tarafından güncellenen adres,  e-posta adresi, sabit / mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden kullanıcıyla anılan amaçlarla mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişimde bulunabilir. Kullanıcı, ilgili iletişim araçları üzerinden, madde içeriğinde belirtili amaçlarla şirketin kendisi ile iletişim faaliyetinde bulunabileceğini  kabul ve beyan etmiştir.

6.5.                  Şirket, mobil uygulama ve/veya web sitesinde başka sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını yayınlayabilir. Şirketin, kullanıcıların bu linkler vasıtasıyla eriştiği internet sitelerinin/uygulamaların kişisel veriler/gizlilik  uygulama ve politikalarından, barındırdıkları içerik, hizmet ve ürünler yönünden sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.    KİŞİSEL VERİLER

              Kullanıcı, işbu sözleşme metninin altında yer alan Onay kutucukları işaretleyerek, şirkete web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden, işbu sözleşmenin onaylanması aşamasında ya da sözleşmenin onaylanmasından sonra hizmetten yararlandığı süre boyunca vermiş olduğu ya da vereceği veya  mobil uygulama/web sitesini  ziyaret ettiğinde bilgisayarına ve/veya mobil cihazına yerleştirilecek çerezler aracılığıyla elde edilecek  kişisel bilgileri ile, kullanıcı kaydına dair  her türlü bilginin (Ad-soyad, açık adres, e-posta, sabit/mobil hat, işyeri ve adresi) , 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun (Kanun”) 5. ve 6. maddesine uygun olarak,  şirketin hukuki yükümlülükleri, kullanıcı sözleşmesinin kurulması ve ifası, şirketin kullanıcı tercihleri hakkında daha çok bilgi edinerek kullanıcıya özel tekliflerde bulunabilmesi, hizmet sunumu, her türlü ürün-hizmet tanıtımları, reklam, iletişim, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, istatistiki çalışmalar, kullanıcı bilgilendirmeleri ile kullanıcı memnuniyeti uygulamaları  yapılması, çeşitli anket çalışmaları ve  veri tabanı çalışması yapılması amaçlarıyla şirket tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermiş ve onay vermiş olacaktır.

8.    SÖZLEŞMENİN FESHİ/KULLANICI KAYDI İPTALİ/KULLANICI KAYDI ASKIYA ALINMASI

8.1.                  İş bu sözleşme, Kullanıcının mobil uygulama ve/veya web sitesine kullanıcı kaydının yapıldığı ve kullanıcın web sitesi ve/veya mobil uygulamayı kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.2.                  Şirket, sözleşmenin Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleribaşlıklı bölümünde belirtili yükümlülüklerin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi  durumunda, önel vermeksizin  Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebileceği gibi, kullanıcı kaydını askıya alabilecek veya iptal edebilecektir. Bu durumda, Kullanıcı  Şirket’in uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

8.3.                  Kullanıcı, dilediği zaman kullanım koşullarını reddetme ve bu konudaki kabul iradesini sona erdirebilme hakkına sahiptir. Kullanıcının, kullanıcı kaydını askıya alması veya tamamen sonlandırması web sitesi ve/veya mobil uygulamada yer alan kullanıcı kaydı iptalibölümünde yer alan ilgili buton aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı kaydının askıya alınması veya tamamen sonlandırılması, kullanıcı ile şirket arasındaki alacak durumunu etkilemeyecektir. Ücretli olarak sunulmuş bir hizmetin varlığı halinde, kullanıcı kaydı iptalinde varsa ödenmiş bedelin iadesi  Şirket’ten talep edilemeyecektir.

 

9.    TEBLİGAT ADRESLERİ

Kullanıcı, kullanıcı kayıt formunda şirkete bildirdiği açık adresinin bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

Kullanıcı tarafından yapılan adres değişiklikleri şirkete 3 (üç) gün içinde bildirilmedikçe, Kullanıcının kullanıcı kayıt formunda bildirdiği adresine yapılacak tebligat Kullanıcıya yapılmış sayılacaktır.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması ile, karşılıklı olarak kabul edilerek taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.